Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar BSAG:s arbete för att skydda den marinbiologiska mångfalden

PRESS MEDDELANDE 7.8.2019
Får publiceras genast

 

Ålandsbankens Östersjöprojekt finansierar BSAG:s arbete för att skydda den marinbiologiska mångfalden

Den biologiska mångfalden försvagas allt mer och konkreta åtgärder behövs snarast för att hejda utrotandet av arter. Mångfalden är hotad även i Östersjöns sköra och unika ekosystem. Baltic Sea Action Group (BSAG) inleder nu ett samarbetsprojekt i vilketman kommer att använda sig av befintligt, heltäckande VELMU-material för skyddandet av undervattensmiljön. Bevarandeplanen för pilotprojektet på ön Gullkrona kommer att byggas upp genom dykningi höst.

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med programmet för inventeringen av den marina undervattensmiljön (VELMU) och Ålands vatteninventeringsprojekt. Förutom BSAG är följande centralt engagerade i projektet: professor i Östersjöforskning Alf Norkko (Helsingfors universitet, Tvärminne zoologiska station), forskningsprofessor och VELMU-programmets koordinator Markku Viitasalo (Finlands miljöcentral) samt specialforskare Sonja Salovius-Laurén, projektforskare Henna Rinne och biträdande professor Christoffer Boström från Åbo Akademi.

Ålandsbankens Östersjöprojekt kommer att fungera som finansiär samt strategisk partner. Målet är ett långsiktigt samarbete. Ålandsbanken har beviljat finansiering på 80 000 euro för projektets första år.

"Förlusten av den biologiska mångfalden kan jämföras med det hot som klimatförändringen medför både för planeten och mänsklighetens framtid. Dessa problem hänger också samman med Östersjön. Ålandsbankens Östersjöprojekt har länge finansierat projekt som främjar Östersjöns tillstånd och vi ser detta samarbete med BSAG som en unik möjlighet att påverka tillståndet i den marina miljön samt främja Östersjöns välmående”, säger Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland på Ålandsbanken.

"Vi vill främja skyddandet avekologiskt viktiga arter och livsmiljöer", säger Laura Höijer, direktör för innehåll på BSAG. "Målet äratt öka medvetenheten om den marinbiologiska mångfaldens betydelse, samt visa hur även enskilda individer kan delta i skyddandet av den marina miljön."

För att kunna fokusera skyddandet av den marina miljön behövs information om var de värdefulla havsmiljöerna finns. I Finland finns goda möjligheter till detta, eftersom VELMU-programmetredan i 15 år har samlat information som gjort det möjligt att kartlägga de bästa områdena vad gäller undervattensmiljöns mångfald.

"Ungefär en tiondel av havsområdet i Finland har skyddats, men enligt undersökningar baserade på materialet i VELMU-projektet finns nästan tre fjärdedelar av de betydande undervattensmiljöerna utanför de nuvarande skyddsområdena. En väl inriktad ökning på bara en procent av det skyddade havsområdet skulle dock kunna fördubbla skyddsnivån, och införliva en hel del ekologiskt viktiga arter och livsmiljöer i skyddsområdet",säger forskningsprofessor Markku Viitasalo.

De viktigaste nyckelarterna för undervattensmiljön i Östersjön, såsom blåstång, blåmussla och bandtång, upprätthåller det marina ekosystemets funktion genomatt tillhandahålla livsmiljöer, näring och skydd för ett antal andra organismer. Övergödningen har försvagat framgången för dessa arter, och klimatförändringen påverkar dem alltmer negativt genom att förändra de marina förhållandena för de viktigaste arterna.

När det gäller skyddandet av den biologiska mångfalden är det nödvändigt att minska både övergödning och hindra klimatförändringen, men det är också nödvändigt att skydda livsmiljöerna för nyckelarter från annat mänskligt tryck.

"De flesta av de mest värdefulla områdena ligger i grunda vatten, i närheten av öarnas stränder. Dessa är ofta privatägda områden. Vår utmaningär att få ägarna till vattenområdena – privatpersoner, kommuner och företag –att bli inspirerade att skydda dessa områden. Syftet med det här projektet är att uppmärksamma hur man rent praktiskt kan förverkliga skyddandet, samt hur vi följer upp det, förklarar Laura Höijer på BSAG. "Fördelarna för naturen är uppenbara, men ur de privata markägarnas syn är det även viktigt att veta vilkaeventuella begränsningar skyddandet kan medföra för användningen av vattenområdet.”

Den nyligen öppnade och bland båtfolk populära ön Gullkrona fungerar som pilotprojekt. Enligt VELMU:s kartläggning hittills finns det en värdefull livsmiljö omkring ön.Olika arters förekomstklargörs genom en grundligare forskning i början av hösten 2019. Efter det definieras genom samarbete vilka skyddsåtgärdersom bör tas, och fiskelaget tar beslut om själva genomföringen. Tanken är att följa upp de skyddade områdena även i fortsättningen. Kartläggningen planeras i samarbete med VELMU och Forststyrelsen ansvarar för genomförandet.

Möjligheterna till privata skyddsåtgärder konkretiseras inte bara genom Gullkrona, utan också genom att utnyttja Skärgårdscentret Korpoströms forsknings- och konstverksamhet samt övrig kommunikation från BSAG.

"Ett omfattande samarbete i projektet kommer att möjliggöra långsiktiga och varierande skyddsinsatser som påverkar Östersjöns tillstånd långt in i framtiden", sammanfattar Höijer.

 

Mer information:

 

BSAG:
Laura Höijer, direktör för innehåll, + 358 50 586 2680

 

Ålandsbanken:

Anne-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland + 358 40 733 1106

Crista Tammela, kommunikations- och marknadsföringschef, + 358 40 646 3501


Ålandsbankenin Itämeriprojekti rahoittaa BSAG:n työtä meriluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi

TIEDOTE 7.8.2019
Julkaisuvapaa heti

 

Ålandsbankenin Itämeriprojekti rahoittaa BSAG:n työtä meriluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi

Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ja konkreettisia toimia lajikadon pysäyttämiseksi tarvitaan kiireesti. Monimuotoisuus on uhattuna myös Itämeren herkässä ja ainutlaatuisessa ekosysteemissä. Baltic Sea Action Group (BSAG) käynnistää yhteistyöhankkeen, joka käyttää jo olemassa olevaa, kattavaa VELMU-aineistoa vedenalaisen meriluonnon käytännön suojeluun. Pilottikohteena olevan Gullkronan saaren suojelusuunnitelmaa rakennetaan sukelluksin tänä syksynä.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) ja Ahvenanmaan vedenalaisympäristöjen inventointihankkeen kanssa. BSAG:n lisäksi hankkeessa ovat keskeisesti mukana Itämeritutkijat professori Alf Norkko (Helsingin yliopisto, Tvärminnen eläintieteellinen asema), tutkimusprofessori ja VELMU-ohjelman koordinaattori Markku Viitasalo (Suomen ympäristökeskus SYKE) sekä erikoistutkija Sonja Salovius-Laurén, projektitutkija Henna Rinneja apulaisprofessori Christoffer Boström (Åbo Akademi).

Hankkeen rahoittajana ja strategisena kumppanina toimii Ålandsbankenin Itämeriprojekti. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö. Ålandsbanken on myöntänyt hankkeen ensimmäiselle vuodelle 80 000 EUR rahoituksen.

”Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudelle ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva uhka. Nämä ongelmat linkittyvät myös Itämereen. Ålandsbankenin Itämeriprojekti on pitkään tukenut Itämerien tilaa edistäviä hankkeita ja näemme tämän yhteistyön BSAG:n kanssa ainutlaatuisena mahdollisuutena vaikuttaa meriluonnon tilaan ja edistää Itämeren hyvinvointia”, toteaa Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Salonius.

”Haluamme edistääekologisesti tärkeiden lajien ja elinympäristöjen suojelua”, BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer kertoo. ”Tavoitteena on lisätä tietoisuutta meriluonnon monimuotoisuuden merkityksestä, sekä näyttää miten yksityisetkin tahot voivat osallistua meriluonnon suojeluun.”

Meriluonnon suojelun kohdentaminen vaatii tietoa siitä, missä meriluonnon arvoalueet sijaitsevat. Suomessa tähän on hyvät mahdollisuudet, koska VELMU-ohjelmassa on jo 15 vuoden ajan kerätty tietoa, jonka perusteella vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden huippualueet on koottu kartalle.

”Noin kymmenesosa Suomen meripinta-alasta on suojeltu, mutta VELMU-aineistoihin perustuvien tutkimusten mukaan melkein kolme neljäsosaa merkittävistä vedenalaisista luontoarvoista jää nykyisten suojelualueiden ulkopuolelle. Vain yhden prosentin tarkasti kohdennettu lisäys suojeltuun meripinta-alaan voisi kuitenkin tuplata suojelutehon, ja tuoda paljon ekologisesti tärkeitä lajeja ja elinympäristöjä suojelun piiriin”, tutkimusprofessori Markku Viitasalo sanoo.

Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät avainlajit, kuten rakkohauru, sinisimpukka ja meriajokas, ylläpitävät meren ekosysteemin toimintaa tarjoamalla elinympäristön, ravintoa ja suojapaikkoja lukuisille muille eliöille. Rehevöityminen on heikentänyt näiden lajien menestystä, ja ilmastonmuutos ajaa niitä yhä ahtaammalle muuttamalla meren olosuhteita avainlajeille epäedullisiksi.

Monimuotoisuuden suojelemisen kannalta sekä rehevöitymisen että ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, mutta lisäksi on suojeltava avainlajien elinympäristöt muilta niihin kohdistuvilta ihmispaineilta.

”Valtaosa arvokkaimmista alueista sijaitsee matalissa vesissä, saarten rantojen läheisyydessä. Nämä ovat usein yksityisessä omistuksessa olevia alueita. Haasteenamme onkin ratkaista, kuinka vesialueiden omistajat – yksityiset tahot, kunnat ja yritykset – saadaan innostumaan vesialueiden suojelusta. Hankkeen tarkoituksena on havainnollistaa, kuinka suojelun käytännössä voi toteuttaa, ja mitä siitä seuraa”, Laura Höijer BSAG:sta toteaa. ”Hyödyt luonnolle ovat ilmeiset, mutta yksityisten maanomistajien kannalta on tärkeää myös tietää, mitä rajoitteita suojelu mahdollisesti tuo vesialueen käyttöön.”

Vasta avattu ja veneilijöiden keskuudessa suosittu Gullkronan saari toimii hankkeen ensimmäisenä pilottikohteena. Saaren ympärillä on VELMUn tähänastisten kartoitusten mukaan arvokasta elinympäristöä. Lajisto selvitetään tarkemmilla tutkimuksilla alkusyksystä 2019. Tämän jälkeen yhteistyössä määritelläänsuojelutoimenpiteet, ja kalastuskunta päättää niiden toteuttamisesta. Suojeltujen alueiden tilaa on tarkoitus seurata jatkossakin. Kartoitukset suunnitellaan yhteistyössä VELMUn kanssa ja niiden käytännön toteutuksesta vastaa Metsähallituksen luontopalvelut.

Yksityisen suojelun mahdollisuuksia havainnollistetaan paitsi Gullkronan saaren kautta, myös Saaristokeskus Korpoströmin tutkimus- ja taidetoimintaa hyödyntäen ja BSAG:n muulla viestinnällä.

”Laaja-alainen yhteistyö projektissa mahdollistaa pitkäjänteisiä ja Itämeren tilaan monin tavoin vaikuttavia suojeluponnistuksia pitkälle tulevaisuuteen”, Höijer summaa.

 

Lisätietoja:

 

BSAG:
Laura Höijer, sisältöjohtaja, +358 50 5862680

 

Ålandsbanken:

Anne-Maria Salonius, Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, +358 40 733 1106

Crista Tammela, viestintä- ja markkinointijohtaja, +358 40 646 3501


XO Boats launches new model range

Press release
27th of June 2019


XO BOATS LAUNCHES NEW MODEL RANGE

The founders of XO Boats Oy - Sakari Mattila and Erkki Talvela - have returned to work for the brand and have immediately accelerated product development. The duo has introduced a new model for the production of several different boats around a single hull. Mattila is the founder of Axopar boats and is also a man behind the Aquador and Paragon Yachts. The new design philosophy will revolutionise the market for aluminium boats and enable the construction of a competitive price range.

The first of new boat model range on the market is the XO 260 Cabin, designed for rough sea conditions and also suitable for commuting. There are three different models designed around a 26-foot hull: Cabin, T-top and the new DFNDR.

The smallest boat in the XO Boats' new boat model range is now two feet longer than its predecessor, but at the same time its price drops significantly in relation to the boat's length: the approx. price of the 8.1 meter long 260 Cabin with the 225 horsepower Mercury engine starts at € 68.000 (ex factory, VAT 0).

XO Boats has an ambitious goal to expand globally. With the renewed model range, boats will get extra width compared to previous models. Widened beam provides more stability for driving and extra interior volume. New design philosophy and a year-round production capacity enable XO to launch a wide range of new models.

Please find attached pictures of the XO 260 Cabin. The pictures are freely available for media to use. Copyrights: XO Boats

Contact information
Erkki Talvela
CEO, XO Boats Oy
erkki.talvela@xoboats.fi
tel. +358500504252

XO Boats Oy
Veneentekijäntie 10
FI-00210 Helsinki
FINLAND
www.xoboats.com


Source & Kitchenin kesätervehdys

Me teemme markkinointiviestintää läpi kesän!

Heinäkuussa voit akuuteissa asioissa olla meihin yhteydessä: creative@source.fi, p. 050 343 7342. Tai tule moikkaamaan ja skoolaamaan kanssamme SuomiAreenaan!

Aurinkoisin terveisin,

Source & Kitchenin koko porukka


KUTSU: Tervetuloa Ålandsbankenin kesäseminaariin tiistaina 3.9.2019

KUTSU: Tervetuloa Ålandsbankenin kesäseminaariin tiistaina 3.9.2019

Hyvä toimittaja,

lämpimästi tervetuloa Ålandsbankenin jo perinteeksi muodostuneeseen taloustoimittajien kesäseminaariin Ahvenanmaalle tiistaina 3.9.2019. Tarjoamme sinulle ajatuksia herättävän päivän kesäisellä Ahvenanmaalla.

Kesäseminaarin pääteemana on tänä vuonna vastuullisuus ja digitaaliset innovaatiot.

Päivän aikana keskustelemme muun muassa markkinoiden tilasta ja ympäristön huomioimisesta vastuullisen sijoittamisen ja ESG-rahastojen näkökulmasta, ja siitä miten voimme yhdessä hillitä ilmastonmuutosta. Lisäksi Ålandsbanken viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan ja kerromme teille mitä juhlavuosi merkitsee pankille.

Vierailemme myös Ahvenanmaan maakunnan hallituksessa ja Andersuddenilla, missä tutustumme Anders Wiklöfin taidekokoelmaan, joka on yksi Pohjoismaisten suurimpia yksityisiä taidekokoelmia.

Tilaisuus on kaksikielinen.

 

Lämpimästi tervetuloa!

Peter Wiklöf

Toimitusjohtaja, Ålandsbanken Abp

 

Päivän ohjelma

08.35                 Lento Helsingistä Maarianhaminaan

09.30                 Siirtyminen lentokentältä Ålandsbankenin pääkonttorille

09.55                 Aamukahvit ja pientä purtavaa

10.10                 Ålandsbanken 100 vuotta omalla tiellään

Peter Wiklöf, toimitusjohtaja, Ålandsbanken Abp

11.00                 Voiko pankki pelastaa meren, jolta loppuu happi?

Anne-Maria Salonius, Suomen liiketoiminta-alueen johtaja, Ålandsbanken Abp

11.20                 Tauko

11.30                 Doconomy nousi Fintech Magazinen “Top 10 Digital Banks” -listaukseen

Mathias Wikström, founder, Doconomy

12.00                 Ålandsbankenin markkinakatsaus: Kuinka luoda kestävää tuottoa epävakaassa  ympäristössä

Lars Söderfjell, johtaja, osakesijoitukset ja allokaatio, Ålandsbanken Abp

12.45                 Lounas

13.45                 Siirtyminen

14.00                 Ahvenanmaan kehitys- ja vastuullisuusagenda herättää globaalia kiinnostusta

Camilla Gunell, varamaakuntaneuvos, Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Micke Larsson, vastuullisuusstrategi, Ahvenanmaan maakunnan hallitus

15.30                 Siirtyminen

16.00                 Anders Wiklöfin taidekokoelma – vierailu Andersuddenilla

17.45                 Siirtyminen

18.15                 Illallinen Nauticalissa

20.15                 Siirtyminen lentokentälle

21.15                 Lento Helsinkiin

 

Ilmoittautumiset

Pyydämme sinua ystävällisesti ilmoittautumaan tilaisuuteen 19.8. mennessä osoitteessa https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42415E4378404B51477140

Mikäli sinulla on kysymyksiä voit olla yhteydessä viestintäjohtaja Crista Tammelaan, crista.tammela@alandsbanken.fi tai +358 40 6463501. Matkajärjestelyt vahvistetaan sähköpostitse.


INBJUDAN: Välkommen till Ålandsbankens sommarseminarium tisdagen den 3.9.2019

INBJUDAN: Välkommen till Ålandsbankens sommarseminarium tisdagen den 3.9.2019

Bästa journalist,

hjärtligt välkommen på Ålandsbankens traditionella sommarseminarium för ekonomijournalister som arrangeras på Åland tisdagen den 3 september 2019. Vi erbjuder dig en tankeväckande dag på ett somrigt Åland.

Sommarseminariets huvudtema för i år är hållbarhet och digitala innovationer.

Under dagen diskuterar vi bland annat situationen på marknaderna och hur miljön kan beaktas genom hållbara investeringar och ESG fonder, samt går vidare in på hur vi tillsammans kan lindra klimatförändringen. I år firar Ålandsbanken sitt 100-årsjubileum och vi kommer att berätta vad jubileumsåret betyder för banken.

Vi besöker Ålands landskapsregering och därtill besöker vi Andersudde, där vi bekantar vi oss med Anders Wiklöfs konstsamling, som är en av Nordens största privata konstsamlingar.

Tillställningen är tvåspråkig.

 

Varmt välkommen!

Peter Wiklöf

Verkställande direktör, Ålandsbanken Abp

 

Dagens program

08.35                 Flyg från Helsingfors till Mariehamn

09.30                 Flyget landar, transport till Ålandsbankens huvudkontor

09.55                 Välkomsthälsningar, kaffe & smörgås

10.10                 Ålandsbanken 100 år på sin egen väg

Peter Wiklöf, VD, Ålandsbanken Abp

11.00                 Kan en bank rädda ett hav som inte kan andas?

Anna-Maria Salonius, direktör för affärsområdet Finland, Ålandsbanken Abp

11.20                 Paus

11.30                 Doconomy rankad som “Top 10 Digital Banks” av Fintech Magazine

Mathias Wikström, founder, Doconomy

12.00                 Ålandsbankens marknadssyn: att skapa uthållig avkastning i en instabil omgivning
Lars Söderfjell, Chef, aktieförvaltning och allokering, Ålandsbanken Abp

12.45                 Lunch serveras

13.45                 Förflyttning

14.00                 Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda väcker globalt intresse

Camilla Gunell, vicelantråd, Ålands landskapsregering

Micke Larsson, hållbarhetsstrateg, Ålands landskapsregering

15.30                 Transport

16.00                 Anders Wiklöfs konstsamling – besök på Andersudde

17.45                 Transport

18.15                 Middag på Nautical

20.15                 Transport till flygfältet

21.15                 Flyget till Helsingfors avgår

 

Anmälning

Vänligen anmäl dig senast 19.8.2019 via länken: https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42415E4379434050437840

Vid eventuella frågor kan du kontakta kommunikationschef Crista Tammela, crista.tammela@alandsbanken.fieller +358 40 646 3501. Researrangemangen bekräftas per e-post.


Viestintätoimisto Source Creative Oy:n vahva kasvu jatkui jo viidettä vuotta

tiedote 11.6.2019
julkaisuvapaa heti

Viestintätoimisto Source Creative Oy:n vahva kasvu jatkui jo viidettä vuotta 

Viestintätoimisto Source ja Markkinointitoimisto Kitchen jatkoivat roimaa kasvuaan jo viidettä perättäistä vuotta. Vuonna 2018 emoyhtiö Source Creative Oy:n liikevaihto kasvoi 1,3 miljoonaan euroon ja tilikauden tulos kaksinkertaistui 265 000 euroon edellisvuoteen verrattuna. Markkinointitoimisto Kitchenin liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa ja tulos 128 000 euroa oli viisinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

Konserni syntyi viime kesänä viestintätoimisto Sourcen ostettua enemmistön Markkinointitoimisto Kitchenistä. Koska yhdistyminen tapahtui keskellä vuotta, konsernilla ei ole täyden tilikauden konsernitilinpäätöstä.

Yhdistymisen myötä sekä viestintätoimisto Source että Markkinointitoimisto Kitchen ovat vahvistaneet asemaansa laajojen markkinointiviestintäkampanjoiden toteuttajana. Konserni on muun muassa suunnitellut Väyläviraston uuden visuaalisen ilmeen.

Sourcen toimitusjohtaja Jaakko Kantola kommentoi viime vuoden tulosta hyväksi:

– Tilastojen valossa useat fuusiot epäonnistuvat. Siksi täytyykin olla iloinen, että molemmat yhtiöt onnistuivat parantamaan reilusti tulostaan.

Kasvun uskotaan jatkuvan tänäkin vuonna.

– Varsinkin videoviestintä ja palvelumuotoilu näyttäisivät kiinnostavan asiakkaiden keskuudessa.

Viestintätoimisto Sourcen ja Markkinointitoimisto Kitchenin asiakkaita ovat muun muassa Ålandsbankenin Itämeriprojekti, ebookers ja useita ministeriöitä.

 

Lisätietoja:
Jaakko Kantola
CEO, Source Creative Oy
p. +358 40 550 1283
jaakko.kantola@source.fi

Viestintätoimisto Source ja Markkinointitoimisto Kitchen muodostavat yhdessä täyden palvelun markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin. www.source.fi


KORJATTU TIEDOTE: Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen voitti valtioneuvoston kanslian ja kuuden ministeriön viestintäasiakkuuden

tiedote 23.5.2019
julkaisuvapaa heti

Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen voitti valtioneuvoston kanslian ja kuuden ministeriön viestintäasiakkuuden

KORJATTU TIEDOTE: Tiedotteessa luki aiemmin virheellisesti, että sopimus kattaa liikenne- ja viestintäviraston. Tiedotteeseen on nyt korjattu oikea tieto, eli että sopimus kattaa liikenne- ja viestintäministeriön.
***

Valtioneuvoston kanslia sekä kuusi ministeriötä ovat valinneet markkinointiviestintätoimisto Source & Kitcheninjohtaman ryhmittymän pääasialliseksi viestintäkumppanikseen. Viestintätoimisto Source ja Markkinointitoimisto Kitchen ovat samaa konsernia viime vuonna tapahtuneen fuusion myötä.

Sopimus kattaa valtioneuvoston kanslian lisäksi oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön.

Valtioneuvoston kanslia toimi hankinnan vetäjänä. Kilpailutuksessa arvioitiin viisi eri viestinnän osa-aluetta, joista markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen voitti viestintäpalveluiden, viestinnän koulutuksen sekä markkinoinnin ja mainonnan osa-alueet.

Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen on viestintäpalveluiden Hansel-puitesopimustoimittaja jo toista sopimuskautta.

Sopimus on kolmevuotinen ja astui voimaan 1.12.2018. Sopimus on arviolta 4,8 miljoonaa euroa. Jokaiselle ministeriölle on palveluntarjoajan puolelta nimetty oma yhteyshenkilö.

– Julkishallinnon organisaatiot ovat laajasti Hanselissa, koska ovat havainneet, että siellä on hyviä toimistoja, perustelee markkinointitoimisto Kitchenin toimitusjohtaja Ilkka Hellman.

Lisätietoja:
Ilkka Hellman
toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto Kitchen
p. 050 517 9079
ilkka.hellman@thekitchen.fi

Viestintätoimisto Source ja Markkinointitoimisto Kitchen muodostavat yhdessä täyden palvelun markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin.


Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen voitti valtioneuvoston kanslian ja kuuden ministeriön viestintäasiakkuuden

tiedote 23.5.2019
julkaisuvapaa heti

Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen voitti valtioneuvoston kanslian ja kuuden ministeriön viestintäasiakkuuden

Valtioneuvoston kanslia sekä kuusi ministeriötä ovat valinneet markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin johtaman ryhmittymän pääasialliseksi viestintäkumppanikseen. Viestintätoimisto Source ja Markkinointitoimisto Kitchen ovat samaa konsernia viime vuonna tapahtuneen fuusion myötä.

Sopimus kattaa valtioneuvoston kanslian lisäksi oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä liikenne- ja viestintäviraston.

Valtioneuvoston kanslia toimi hankinnan vetäjänä. Kilpailutuksessa arvioitiin viisi eri viestinnän osa-aluetta, joista markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen voitti viestintäpalveluiden, viestinnän koulutuksen sekä markkinoinnin ja mainonnan osa-alueet.

Markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchen on viestintäpalveluiden Hansel-puitesopimustoimittaja jo toista sopimuskautta.

Sopimus on kolmevuotinen ja astui voimaan 1.12.2018. Sopimus on arviolta 4,8 miljoonaa euroa. Jokaiselle ministeriölle on palveluntarjoajan puolelta nimetty oma yhteyshenkilö.

– Julkishallinnon organisaatiot ovat laajasti Hanselissa, koska ovat havainneet, että siellä on hyviä toimistoja, perustelee markkinointitoimisto Kitchenin toimitusjohtaja Ilkka Hellman.

Lisätietoja:
Ilkka Hellman
toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto Kitchen
p. 050 517 9079
ilkka.hellman@thekitchen.fi

Viestintätoimisto Source ja Markkinointitoimisto Kitchen muodostavat yhdessä täyden palvelun markkinointiviestintätoimisto Source & Kitchenin.


Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelmalle kolmivuotinen rahoitus Itämeriprojektilta

Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivousohjelma Siisti Biitsi on saanut 90 000 euron rahoituksen Ålandsbankenin Itämeriprojektilta. Rahoitus jakautuu kolmelle vuodelle.

”Itämeriprojektin rahoituksella on meille valtava merkitys. Sen myötä voimme kehittää ohjelmaa haluamaamme suuntaan ja aktivoida entistä enemmän ihmisiä toimimaan rantojemme ja Itämeren hyvinvoinnin eteen”, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n projektikoordinaattori Atte Lindqvist.

Yksi tärkeimmistä Siisti Biitsin tulevaisuuden kehityssuunnista on ympäristökasvatus. Lisäksi tavoitteena on tehdä rantojen siivouksen raportoinnista helpompaa digitaalisilla ratkaisuilla, esimerkiksi sovelluksen kautta. Tällä hetkellä raportointi tehdään lomakkeilla, jotka lähetetään ohjelmalle.

”Ympäristökasvatus on meille erittäin tärkeä teema, ja se tulee näkymään merkittävästi toiminnassamme. Kummikouluohjelmassamme käymme vierailemassa eri kouluissa, joissa kerromme merien ja rantojen tilanteesta ja keskustelemme niistä oppilaiden kanssa, ja sitten lähdemme siivoamaan rantaa. Tätä toistetaan saman porukan kanssa ja seurataan, miten tilanne rannalla muuttuu”, Lindqvist kertoo.

Siisti Biitsi aloitti tänä keväänä kuudennen toimintavuotensa. Ohjelma syntyi aikoinaan Itämeren rantojen roskaisuutta kartoittavan MARLIN-hankkeessa saatujen karujen tulosten myötä: Suomen rannat olivat roskaisimmat kaikista mukana olleista tutkimusmaista.

”Itämeriprojekti oli mukana mahdollistamassa ohjelman käynnistymisen. Siisti Biitsi on meille erittäin tärkeä ja on hienoa olla mahdollistamassa nyt myös ohjelman kehitystä. Me haluamme, että tästä tulee entistä vaikuttavampi liike, joka kannustaa kaikkia ihmisiä huolehtimaan ympäristöstämme”, Itämeriprojektin tuomariston puheenjohtaja ja Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Saloniuskertoo.

Reilussa tunnissa kerättiin jopa 3400 tupakantumppia ja lähes 700 muoviroskaa

Viime viikolla Hangossa vietettiin Siisti Biitsi -rantojensiivoustalkoita, kun Ålandsbankenin Private Banking -työntekijät tarttuivat tuumasta toimeen.

”Kun tulimme rannalle, katselimme ympärillemme ja mietimme, että eihän täällä edes ole roskia. Kuitenkin kun ryhdyimme toimeen, niin roskia alkoi löytyä aivan valtavasti aina tupakantumpeista jopa patjoihin. Oli hienoa päästä itse konkreettisesti toimimaan ympäristön hyväksi”, kertoo Ålandsbankenin Private Bankingin myyntijohtaja Robin Blomqvist.

Reilussa tunnissa noin 40 hengen porukka keräsi Hangon rannoilta muun muassa 3400 tupakantumppia, lähes 700 muoviroskaa, yli 600 lasi- ja keramiikkaroskaa sekä yli 300 metalliroskaa.

”Se, että pääsee konkreettisesti vaikuttamaan ympäristön hyvinvointiin on todella palkitsevaa. Rantojen siivoaminen on helppo tapa vaikuttaa ja se on varmasti syy myös Siisti Biitsin suosioon”, Lindqvist kommentoi.

***

Valokuvia haastateltavista ja siivoustalkoista löydät tämän linkin takaa. Kuvat ovat vapaasti median käytettävissä. Kuvaaja: Jetro Stavén.

Atte Lindqvististä ja Anne-Maria Saloniuksesta on saatavilla myös videohaastattelut. Lisäksi Hangon siivoustalkoista on saatavilla kuvituskuvaa. Videomateriaalit ovat vapaasti median käytettävissä. Lataa videomateriaalit käyttöösi tämän linkin takaa.

Videot löydät myös Vimeosta, josta voit ladata ne haluamallasi laadulla: Atte Lindqvist, Anne-Maria Salonius, b-roll.

Videomateriaalien tuotanto: Source, 2019. Haastattelija: Ismo Puljujärvi. Kuvaaja: Jukka Åman.

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius
johtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 733 1106
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi

Crista Tammela
viestintä- ja markkinointijohtaja, Ålandsbanken Suomi
p. +358 40 646 3501
crista.tammela@alandsbanken.fi

Julia Jännäri
projektikoordinaattori, Pidä Saaristo Siistinä ry
p.  +358 40 455 7251
julia.jannari@pssry.fi

Itämeriprojekti parantaa Itämeren tilaa rahoittamalla hyviä ideoita ja rohkaisemalla toimintaan. Niin yksityishenkilöt, koululuokat kuin organisaatiot voivat hakea tukea hankkeilleen Itämeren pelastamiseksi. Ympäristöprojektien tukeminen on ollut tärkeä osa Ålandsbankenin toimintaa jo vuodesta 1997. Tähän mennessä Ålandsbanken on tukenut niin pienten kuin suurtenkin organisaatioiden tärkeää työtä ympäristön hyväksi 2 300 000 eurolla. Seuraava rahoitushaku alkaa toukokuussa 2019. www.balticseaproject.org/fi/

Siisti Biitsi on Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivousohjelma. Ohjelman tarkoituksena on siivota rantoja, herättää kiinnostusta rantojen roskaisuustilanteeseen, kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta, ja mahdollistaa konkreettisen ympäristötyön ja hauskan ulkoilupäivän yhdistäminen. www.siistibiitsi.fi