Markkinointitoimisto Kitchen selvitti, mikä on suomalaisille sujuvaa terveyspalveluasiointia

Tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista kokee asioinnin yksityisillä lääkäriasemilla selvästi sujuvampana ja selkeämpänä kuin asioinnin terveyskeskuksissa. Toisaalta terveyskeskukset keräävät yksityisiä palveluntuottajia hieman enemmän kiitosta siitä, että varatuissa ajoissa pysytään. Ikäryhmittäin tarkasteltuna ainoastaan 25-34 -vuotiaiden ikäryhmässä koettiin terveyskeskuksen palvelevan yksityisiä palveluntuottajia sujuvammin ja selkeämmin. Yksityisten lääkäriasemien kilpailutilanne on tasainen.

Sujuvuusindeksi mittaa asiakastyytyväisyyttä

Sujuvimpana ja selkeimpänä asiointi koettiin Aava Lääkärikeskuksessa, jossa palvelun sujuvuusindeksi nousi 94:ään. Muut yksityiset terveyspalveluiden tuottajat ponnistavat kokonaistuloksissa jokseenkin samalta viivalta. Terveystalo sai parhaat arvosanat 35-44-vuotiaiden ryhmässä, Mehiläinen puolestaan 18-24 v. ikäryhmässä.  Naisten kriittisyys korostuu erityisesti terveyskeskuksien palveluissa, joista toivottiin ystävällisempää palvelua ja mahdollisuutta päästä lääkäriin nopeammin.

Sujuvuutta tuottavana tekijänä koettiin erityisesti hyvät ja asiantuntevat lääkärit sekä hoitohenkilökunta varsinkin terveyskeskuksissa verrattuna yksityisiin lääkäriasemiin. Muissa selkeyttä ja sujuvuutta tuottavissa tekijöissä korostuivat nopea vastaanotolle pääseminen, kokemus helposta ajanvarauksesta, asiakkaan ystävällinen kohtelu, lyhyet jonotusajat sekä asiointipaikan tuttuus ja läheinen sijainti. Tutkimuksen mukaan kokemus palvelun sujuvuudesta ja selkeydestä on heikompi silloin, kun asioinnissa oli kyseessä perheenjäsenen käyttäminen hoidossa.

Tutkimuksessa selvitettiin terveyspalveluiden käyttöön liittyviä asiakaskokemuksia kymmenen terveyspalveluita tarjoavan tahon ja oman terveyskeskuksen osalta. Asiakkaita pyydettiin arvioimaan asteikolla 0-10, kuinka sujuvana ja selkeänä he ovat kokeneet viimeisimmän asiointikerran ja mitkä asiat tekevät asioinnista itselle sujuvaa ja selkeää.

Asiakkaiden antamien arvosanojen pohjalta laskettiin palveluntuottajittain sujuvuusindeksi. Indeksi muodostettiin siten, että korkeimpia arvosanoja (9-10) antaneiden osuudesta vähennettiin alimpien arvosanojen (0-6) antaneiden osuus.

Palvelukokemukseen on helppo vaikuttaa pienillä toimenpiteillä

Yksityiset terveyspalvelujen tuottajat ovat tutkimustulosten mukaan kohtuullisen tasaisia kilpailussa ja jo pienilläkin palveluun ja viestintään liittyvillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa myönteisesti asiakkaan palvelukokemukseen.

”Tutkimuksella haluamme rohkaista terveyspalveluiden tuottajia ja miksei kaikkia muitakin palveluiden tuottajia parantamaan kilpailukykyään palvelumuotoilun avulla. Kun kilpailutilanne on tasainen, pienilläkin asiakaskokemusta parantavilla muutoksilla voidaan saavuttaa kilpailuetua”, toteaa Kitchenin toimitusjohtaja Ilkka Hellman.

Tarkempaa tietoa tutkimuksesta:

Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista –tutkimuskierroksella toukokuussa 2016. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 23. – 30.5.2016.  Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000. Tutkimuksessa oli mukana oman terveyskeskuksen lisäksi Terveystalo, Mehiläinen, Diacor, Aava, Attendo, Plus Terveys, Pikkujätti, Eiran sairaala, Doctagon ja Stella.

Lisätietoja:

Markkinointitoimisto Kitchen: Head of Customer Insight Kimmo Kena p. 0400 533 075
Tutkimusaineiston tiedonkeruuseen liittyen: IROResearch: Asiakkuusjohtaja Vesa Väisänen p. 050 320 9142

Markkinointitoimisto Kitchen on helsinkiläinen v. 2009 perustettu markkinoinnin ja palvelumuotoilun suunnittelutoimisto. IROResearch on suomalainen v. 1990 perustettu tutkimusyritys, joka toteuttaa asiakkailleen vuosittain satoja tutkimusprojekteja.